Search Result of "ภูมิศาสตร์"

About 914 results
Img
Img
Img

ที่มา:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มก.และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การสำรวจปัญหาและความต้องการของนิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวภาวิณี เพ็งเพชร, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบความถูกต้องเชิงตำแหน่งของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบจีพีเอสแบบความถี่เดียว

Img

ที่มา:วารสารภูมิศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์จำแนกสถานการณ์การทรุดตัวของแผ่นดินตามสภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและน้ำบาดาล กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

Img

ที่มา:วารสารภูมิศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินวิธีการบีบอัดข้อมูลภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง

Img

ที่มา:วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่าวฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา

Img

ที่มา:วารสารสมาคมสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การประเมินความถูกต้องเชิงตำแหน่งทางราบของแผนที่กูเกิลและภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซทปรับแก้แบบออร์โธขององค์การนาซ่าในพื้นที่เขตเมือง

Img

ที่มา:การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2551 สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการประเมินการเปลี่ยนแปลงชนิดป่าไม้: กรณีศึกษา ลุ่มน้ำปิง

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบคลัสเตอร์และกริดสำหรับการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การประยุกต์เทคนิคการรับรู้จากระยะไกลเพื่อหาพื้นที่รอยต่อระหว่างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...