Search Result of "ภูมิทัศน์วัฒนธรรม"

About 70 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การเลี้ยงนกนางแอ่นกินรัง: จากมุมภูมิทัศน์วัฒนธรรมสะท้อนคิด (2009)

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

บิณฑบาตเรือ: บทบาทของวัดและชุมชนในการสร้างสรรค์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมไทย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgคัทลียา นพรัตนราภรณ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (6)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

บิณฑบาตเรือ สถานการณ์ในภูมิทัศน์วัฒนธรรมไทย (2006)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

ความมั่นคงและยั่งยืนในภูมิทัศน์วัฒนธรรมตาลโตนด (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
1234