Search Result of "ภูมิทัศน์ถนน"

About 11 results
Img

งานวิจัย

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนมอเตอร์เวย์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฏฐ พิชกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานสิ่งแวดล้อม (สำนักงานสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร)

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์ถนนเพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางชมทิวทัศน์ (2019)

หัวหน้าโครงการ:ภาวิณี อินชมภู

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอรอำไพ สามขุนทด, อาจารย์, Imgภาวิณี อินชมภู

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ทางเท้าของผู้สูงอายุในเขตเมือง:ภูมิทัศน์ถนน คุณภาพทางเท้าและพฤติกรรมการเดินของผู้สูงอายุ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนกรสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานสิ่งแวดล้อม (สำนักงานสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร)

หัวเรื่อง:โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนมอเตอร์เวย์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเอื้อมพร วีสมหมาย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฏฐ พิชกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของชุมชนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: ผลกระทบจากการตัดโครงข่ายถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว อรอำไพ สามขุนทด, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตยกรรม

Resume

Img

Researcher

นาย วิรัช หิรัญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การวางแผนการขนส่ง (Transportation Planning), แบบจำลองการจราจรและขนส่ง (Transportation Planning), วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)

Resume

Img

Researcher

ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:แสงและการส่องสว่าง, การออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ, การออกแบบอาคารเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, นวัตกรรมอาคาร, อาคารประหยัดพลังงาน

Resume