Search Result of "ภาสิณี วรชนะนันท์"

About 103 results
Img

Researcher

ดร. ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:การวิจัยในแนวประการัง ปลาและสิ่งมีชีวิตในแนวประการัง, คุณภาพน้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาการเคลื่อนที่ของขยะในทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบจากคุณภาพน้ำต่อสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgAssoc. Prof. R.W. (Bill) Carter

แหล่งทุน:University of the Sunshine Coast

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากิจกรรมดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายและการแพร่กระจายของปลาในแนวปะการัง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายและการแพร่กระจายของปลาในแนวปะการัง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img

งานวิจัย

การติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรปลาทะเลภายหลังเหตุการณ์น้ำมันรั่ว (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบการสะสมตะกอนดินต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งโขง จังหวัดนครพนม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอนงค์ลักษณ์ พิมมะดี

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาติดตามประเมินศักยภาพและการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมบริเวณปะการังเทียมแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ (เรือมัตโพน) จ.ชลบุรี (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

123456