Search Result of "ภาษาศาสตร์ประยุกต์"

About 15 results
Img
Img

งานวิจัย

"ตี" : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ปริชาน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คเชนทร์ ตัญศิริ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ)

ผลลัพธ์:วารสาร (9)

Img

Researcher

นาง มุกข์ดา สุขธาราจาร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล ภาษาศาสตร์คอมพิงเตอร์

Resume

Img

Researcher

ดร. พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ภาษาไทย, สัทศาสตร์-สัทวิทยา , การทำพจนานุกรม , ภาษาตระกูลไท, ความบกพร่องทางภาษา

Resume

Img

งานวิจัย

ชื่อคำเรียกสีไม่พื้นฐานของสีเขียวและสีฟ้าในภาษาไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ

Img

Researcher

นาง ศิริพร แตงเที่ยง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ประยุกต์

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

ทัศนคติต่อคนไทยและคนจีนของชาวไทยที่เรียนภาษาจีนและชาวจีนที่เรียนภาษาไทย: การศึกษาด้วยกลวิธีพรางเสียงคู่. (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จรัลวิไล จรูญโรจน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. Yang Lizhou

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ (เงินรายได้โครงการปริญญาโทสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ จำนวน 150,000 บาท และเงินสนับสนุนฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 50,000.00 บาท)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. ทัศนาลัย บูรพาชีพ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ประยุกต์, อรรถศาสตร์ การแปล

Resume

Img

Researcher

นางสาว พชรภรณ์ พิศุทธิสุวรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการการพัฒนา, การมีส่วนร่วม, พฤติกรรมทางสังคม,สังคมวิทยาการพัฒนา, การพัฒนาการแบบยั่งยืน, การพัฒนาชุมชน, การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน, ภาษาศาสตร์ประยุกต์, ภาษาอังกฤษ, , ประวัติศาสตร์, สังคมและวัฒนธรรม, ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและพฤติกรรมของชนชาติ

Resume

Img

Researcher

ดร. นัทธ์ชนัน นาถประทาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วากยสัมพันธ์, Syntax, วากยสัมพันธ์ข้ามสมัย, Diachronic Syntax, แบบลักษณ์ภาษา, Linguistic Typology

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนศักดิ์ ศิริคะเณรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สัทศาสตร์, สัทวิทยา, ภาษาศาสตร์กับการสอน, ภาษาศาสตร์เชิงคลินิก, ภาษาศาสตร์กับกฎหมาย, ภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา, การรับภาษาที่สอง

Resume

Img

Researcher

นาง จิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์ประยุกต์

Resume

Img

Researcher

ดร. อรรถพล คำเขียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:กลวิธีการเรียนภาษา( Learning Straregies ), การเรียนการสอนภาษา( Language Instruction ), ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ( EIL ), ภาษาศาสตร์ประยุกต์( Applied Linguistics ), การรับรู้ภาษาที่สอง (Second Language Acquisition), ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล (Corpus Linguistics), การวิเคราะห์สัมพันธสาร (Genre analysis)

Resume