Search Result of "ภาษาต่างประเทศ"

About 300 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

คำภาษาต่างประเทศในนิตยสารข่าว (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวลี เฑียรบุญเลิศรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgMichael Garde

แหล่งทุน:ทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การเขียนงานร่วมกันในภาษาต่างประเทศ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คำภาษาต่างประเทศในนิตยสารข่าว (2015)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Walee Thienboonlertratana, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...