Search Result of "ภาษาญี่ปุ่น"

About 113 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาประโยคผิดในเรียงความภาษาญี่ปุ่นชั้นสูงของนักศีกษาชาวไทยเพื่อการสร้างคู่มือช่วยสอน (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

ที่มา:งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ ทิศทางการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หัวเรื่อง:การสร้างสื่อซีดีรอมภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง-สูงสำหรับนักศึกษาชาวไทย

Img

ที่มา:???????????????? (SCL) ???????????????? การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศอินโดนีเซียโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกับบทบาทของครูผู้สอน

หัวเรื่อง:การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกับบทบาทของครูผู้สอน

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ปัญหาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่พบในการฝึกงาน: กรณีศึกษาผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวราลี จันทโร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนภัส สนธิรักษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาภาษาตะวันออก ประจำปีเงินงบประมาณรายได้ปีพ.ศ.2562

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การเชื่อมโยงความและการเกาะเกี่ยวความในเรียงความภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษาผู้เรียนนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุลรัมภา วรศรี, อาจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การศึกษาทัศนคติของผู้เรียนต่อการบรรยายด้วยภาษาญี่ปุ่นของผู้สอนชาวไทยในรายวิชาการอ่านภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456