Search Result of "ภาพถ่ายดาวเทียม"

About 91 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพทางราบของภาพถ่ายดาวเทียมโซตแบบออร์โทแบบอัตโนมัติ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยศูนย์ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการวิจัยและพัฒนาในด้านการเกษตร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (9)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประมาณพื้นที่เพาะปลูกข้าวด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมหลายประเภท (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Space Cooperation Organization--APSCO)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยแล้งด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการสนับสนุนความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)กิจกรรม: การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (Data Sharing Service Platform) (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล, อาจารย์, Imgนางปิยาภัทร์ วิบูลย์ศรีสัจจะ, Imgนางสาวพรรษา บุนนาค, Imgนางสาวมะปราง บุญยอ, Imgนางสาวยุภาวดี เวชสาร, Imgนางสาวหัสดาภรณ์ สิทธิ, Imgนายชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์, Imgนายนิพนธ์ พิมพ์พืช, Imgนายพีรพล พรหมพิทักษ์พร, Imgนายมนต์ชัย อวยพร, Imgนายลูกา เนตรเนรมิตร, Imgนายศิริชัย ศศธราดล, Imgนายสัณห์ อุทยารัตน์, Imgนายอิทธิ สงวนดี, Imgนายเอกพล หิรัญยเอกภาพ

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProfessor Hiromichi Fukui

แหล่งทุน:Kakenhi, Japan Society for Promotion of Science

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
12345