Search Result of "ภาควิชาคณิตศาสตร์"

About 602 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการการผลิตผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:งบประมาณมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (15) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การอินทิเกรตในเวลาโดยระเบียบวิธีพีโอดีสำหรับคำนวณสมการการไหลน้ำตื้น (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. ศิโรจน์ ศิริทรัพย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสําหรับมหาชนสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัชรี หิรัญมาศสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางนงนุช สุขวารี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กันย์ สุ่นยี่ขัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, Imgนางพิมพ์ชนา ศิริจารุอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จิตรลดา สมทรัพย์, อาจารย์, Imgดร.ลัญจกร กิตติรัตนวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgประเสริฐ อยู่สำราญ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img

งานวิจัย

การจำลองเชิงตัวเลขของการไหลน้ำตื้นที่มีพจน์แรงต้นและความชันจากท้องน้ำ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การประมาณค่าคำตอบและคำตอบร่วมที่ครอบคลุมสำหรับปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระศักดิ์ มงคลเคหา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การตรวจสอบความแจ่มชัดของโครงสร้างพีชคณิตบางประเภท (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (7)

Img
Img

งานวิจัย

การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของภาวะสมดุลของแคลเซียมและกระบวนการปรับกระดูก (2010)

หัวหน้าโครงการ:ชนม์ทิตา รัตนกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgชนม์ทิตา รัตนกุล, Imgวรรณภา คุณพสุเรือง, Imgสหัทยา รัตนะมงคลกุล

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลลัพธ์:วารสาร (7) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การศึกษาพีชคณิตเอกภาพและการประยุกต์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (8)

Img

งานวิจัย

การแก้สมการเวียนเกิดตรรกยะจำพวกหนึ่ง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วัชรพล พิมพ์เสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนรากร คณาศรี

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การประยุกต์คอมบินาทอริกส์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางมนต์ฤดี สิริวรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

การวางนัยทั่วไปของกึ่งริงไตรภาค (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปรัชญา เบี้ยจัน

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

สมการไดโอแฟนไทน์และพหุนามเลขชี้กำลัง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. สุภาวดี พฤกษาพิทักษ์, Imgดร. เอื้อมพร ฟักสุวรรณ, Imgผศ.ดร. ศราชัย ก้องศิริวงศ์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ผลบวกของกรณฑ์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์พล เรือนคง, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ผมบวกของกรณฑ์ที่สอง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์พล เรือนคง, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ผลบวกส่วนกลับของจำนวนไตรโบนักซีและการประยุกต์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

สมการฟังก์ชันและฟังก์ชันเลขคณิต (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิณฑิรา ตั้งศุภธวัช, Imgดร.ศุกระวรรณ มะเวชะ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (RFG1)

ผลลัพธ์:วารสาร (5)

Img

งานวิจัย

สูตรผลบวกแบบใหม่ของฟังก์ชันเลขคณิต (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรภัทร ศรีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

สามเหลี่ยมฟิโบนักซีอันดับ k และการประยุกต์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...