Search Result of "ภาคกลางตอนบน 2"

About 206 results
Img
Img

ที่มา:รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน

หัวเรื่อง:โครงการเทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาดุกลูกผสมและอาหารปลานิลที่ปลอดภัยในสภาวะไข้หวัดนกระบาด

Img

ที่มา:เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนบน

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบและกระบวนการพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

หัวเรื่อง:การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณเขาพระพุทธบาทน้อยเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบและกระบวนการพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของชุมชนรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในจังหวัดลพบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิโรจน์ เวชชะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

หัวเรื่อง:การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาโคพื้นเมือง เพื่อยกระดับสมรรถภาพการผลิตโดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็งโคพันธุ์กำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปรีชา อินนุรักษ์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

หัวเรื่อง:การผลิตอาหารหยาบอินทรีย์สำหรับผลิตเนื้อและนมอินทรีย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ GAP ร่วมกับสมุนไพรขมิ้นชันและฟ้าทลายโจรในการผลิตปลานิลในพื้นที่ภาคกลางตอนบน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตถั่วป่นอนามัยสู่ชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

หัวเรื่อง:กระถินเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องในจังหวัดสระบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

หัวเรื่อง:การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเพื่อการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการหนีเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตภาคกลางตอนบน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธัชทฤต เทียมธรรม, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

หัวเรื่อง:การประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและพระภิกษุสงฆ์ในเขต จ.อ่างทอง ในการเผยแพร่ศาสนธรรมเพื่อหนุนนำการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

หัวเรื่อง:การส่งเสริมศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

หัวเรื่อง:ความต้องการและพฤติกรรมทางการท่องเที่ยวของประชาชนในเขตจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี ต่อการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภาคกลางตอนบน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เครื่อข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการการตลาดผ้าทอมือ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางฤดี ธีระวนิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน, Imgนางสาริมา สุนทรารชุน, Imgนางสาววารุณี ตันติวงศ์วาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

หัวเรื่อง:การเพิ่มมูลค่าไข่ไก่ระดับฟาร์มเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางตอนบน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรทัย จินตสถาพร

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ สำหรับการผลิตกล้วยน้ำว้าอบแห้งแบบแผ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

หัวเรื่อง:การพัฒนาสู่มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกร อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

12345678910...