Search Result of "ภาคกลาง"

About 1168 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนบน

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบและกระบวนการพัฒนาการประกอบอาชีพตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

Img

ที่มา:เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนล่าง

หัวเรื่อง:การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในอาหารปลาสลิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนล่าง

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนล่าง

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนล่าง

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนล่าง

หัวเรื่อง:การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดในอาหารสัตว์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอรทัย จินตสถาพร, Imgนายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน

Img

ที่มา:เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนล่าง

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนล่าง

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนล่าง

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

Img

การประชุมวิชาการ

แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคกลาง (2012)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Rosada Vesdapunt, Assistant Professor, ImgDr.Sumalee Santipollavut, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img Img

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายภาคกลางตะวันออก (ผ่านมหาวิทยาลัยบูรพา)

หัวเรื่อง:การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลมะม่วงหิมพานต์: การประเมินคุณสมบัติการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากผลมะม่วงหิมพานต์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์

Img

ที่มา:เครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนบน

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีการผลิตอาหารปลาดุกลูกผสมและปลานิลที่ปลอดภัยในสภาวะไข้หวัดนกระบาด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอรทัย จินตสถาพร, Imgดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน(วัน มศว วิชาการ)

หัวเรื่อง:การพัฒนากระดาษฟางข้าวด้วยมือแบบไทยเพื่อใช้พิมพ์สกรีน

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง)

หัวเรื่อง:การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 605 สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูป

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

หัวเรื่อง:การประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและพระภิกษุสงฆ์ในเขต จ.อ่างทอง ในการเผยแพร่ศาสนธรรมเพื่อหนุนนำการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

หัวเรื่อง:การส่งเสริมศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

12345678910...