Search Result of "ภัยแล้ง"

About 91 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาและแก้ไขภัยแล้งและบรรเทาน้ำท่วมโดยการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลพื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนบน (ระยะที่ 2) (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท องศา คอนซัลแตนด์ จำกัด

Img

งานวิจัย

การคาดการณ์ความมั่นคงทางน้ำและอาหารจากภาวะภัยแล้งของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากดาวเทียมหลายแหล่ง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การพิบัติของถนนริมคลองกรณีภัยแล้ง พ.ศ. 2558 (2015)

ผู้แต่ง:ImgDr.Suttisuk Soralump, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยแล้งด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
12345