Search Result of "ภัยพิบัติ"

About 104 results
Img

การประชุมวิชาการ

วิศวกรรมความปลอดภัยเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Korchoke Chantawarangul, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางสำหรับอพยพในภาวะภัยพิบัติน้ำท่วมและดินโคลนถล่ม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนิภาวรรณ กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนวันต์ ผิวเผือด

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

เกณฑ์ที่เหมาะสมในการเตือนภัยพิบัติดินถล่มกรณีศึกษาพื้นที่แม่พร่อง – แม่พูล จ.อุตรดิตถ์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่งเสริมการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อรองรับการวางแผนอพยพหลังเกิดภัยพิบัติ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนิภาวรรณ กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาวิจัยภัยพิบัติและความเสี่ยงสาเหตุจากอุทกภัย ในจังหวัดสกลนคร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Dr. Indrajit Pal

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgDr. Chian Siau Chen, ImgDr. Glenn Fernandez, ImgDr. Indrajit Pal, ImgDr. Khamarrul Azahari Bin Razak, ImgDr. Tailin Huang, ImgDr. Tatsanawalai Utarasakul

แหล่งทุน:Integrated Research on Disaster Risk, International Centre of Excellence (IRDR ICoE-Taipei)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
123456