Search Result of "ภัยคุกคาม"

About 13 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี พ.ศ.2553

หัวเรื่อง:ดินดอยโครงการหลวง : ความท้าทายและภัยคุกคาม

Img

ที่มา:Asia Pacific Network for Global Change Research (APN)

หัวเรื่อง:สถานะปะการัง คุณภาพน้ำ และความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามของชุมชนบริเวณชายฝั่งตันออกของอ่าวไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จรวย สุขแสงจันทร์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. ปฏิพล ยอดสุรางค์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:มรดกโลก, การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและเมือง, สถาปัตยกรรมเอเชีย, ทฤษฎีมรดกทางวัฒนธรรม, การจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม, ระบบการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการ หลวง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพิบูลย์ กังแฮ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุชาดา กรุณา, อาจารย์, Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเธียร วิทยาวรากุล, อาจารย์, Imgดร.ฝอยฝา ชุติดำรง, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computer Network, Wireless LANs, Quality of Service

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Mobile Wireless Ad hoc Networks, Sensor Networks, Network Management and Control

Resume

Img

Researcher

ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:WLAN, Wireless Networks, Computer Networks, Protocol Design and Analysis, Data Communication, Computer Networks , Performance Evaluation

Resume

Img

Researcher

นาย ศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume