Search Result of "ฟางข้าวหมัก"

About 12 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องอัดฟางข้าวหมักสำหรับการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกแบบอเนกประสงค์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเสกสรร สีหวงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, Imgนางสมร จริโมภาส

แหล่งทุน:โครงการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2559

Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การฝึกอบรมผลิตเห็ดในถุงพลาสติกโดยใช้ฟางข้าวหมักและมอบเครื่องอัดฟางข้าวหมักและเครื่องสับฟางข้าวขนาดเล็กให้แก่กลุ่มเกษตรกร

Img

Researcher

นาง สมร จริโมภาส

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย เสกสรร สีหวงษ์

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

นาย กิตติเดช โพธิ์นิยม

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว, เทคโนโลยีการผลิตพลังงานเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเอง

Resume

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การใช้ Bacillus ที่ส่งเสริมการเติบโตร่วมกับฟางข้าวหมักเพื่อการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาค่าที่เหมาะสมเพื่อการผลิตเอนไซม์เบต้า-กลูคาเนสจากเชื้อรา Aspergillus terreus ASKU 10 ด้วยการหมักแบบแห้งและการใช้ฟางข้าวหมักร่วมกับเชื้อส่งเสริมการเติบโตเพื่อการเพาะปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

ผู้เขียน:Imgจรัญ ประจันบาล

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสิทธิชัย เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข, รองศาสตราจารย์, Imgนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมเจตน์ จันทวัฒน์, ศาสตราจารย์, Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, Imgนายภรต กุญชร ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์, Imgดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มาลี ศรีสดสุข, อาจารย์, Imgนายกนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายปรีชา อินนุรักษ์, Imgดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางพิมพันธ์ เจิมสวัสดิพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเสกสรร สีหวงษ์, Imgนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, Imgดร.สุทธิพร เนียมหอม, Imgนายไชยยงค์ หาราช, Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน), Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม, Imgนายวิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Imgดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวรัชนก (ลาออก) แสงเพ็ญจันทร์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img