Search Result of "ฟางข้าว"

About 167 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องเก็บฟางข้าวในนา (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิพร เนียมหอม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มศักยภาพการใช้ฟางข้าวเป็นอาหารสัตว์เคี้ยงเอื้อง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน)

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระดาษฟางข้าวด้วยมือแบบไทยเพื่อใช้พิมพ์สกรีน (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img

งานวิจัย

กลยุทธ์การส่งเสริมและฝึกอบรมการใช้ประโยชน์ฟางข้าวในพื้นที่เป้าหมาย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนากระดาษฟางข้าวด้วยมือแบบไทยเพื่อใช้พิมพ์สกรีน (2005)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ส่วนผสมเนื้อบล็อกปูนซิเมนต์ขาวผสมฟางข้าว (2018)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

การผลิตกระดาษซับน้ำมันจากฟางข้าว (รางวัล Silver Medal, Special Award in honor of Outstanding Creativity and Innovativeness และ Leading Innovation Award (2016)

นักวิจัย:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

Doner:เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตพลังงานชีวภาพจากฟางข้าวและหมุนเวียนเศษฟางข้าวเป็นวัสดุปรับปรุงดิน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชัยพร สามพุ่มพวง, Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตแผ่นพาร์ติเคิลบอร์ดจากฟางข้าวและเศษยางรถยนต์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
123456789