Search Result of "ฟลาโวนอยด์"

About 81 results
Img

งานวิจัย

การควบคุมกระบวนการสังเคราะห์ฟลาโวนอยด์ในกลีบดอกกล้วยไม้ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

ผลของอายุและกระบวนการแปรรูปต่อปริมาณฟลาโวนอยด์ในมะกอกน้ำและมะขามป้อม (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาบัณฑิตและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ADB)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กลไกการปลดปล่อยสารประกอบฟลาโวนอยด์ ในระบบนำส่งยา ด้วยบีตาไซโคลเดกซ์ทริน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Img

งานวิจัย

กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟลาโวนอยด์และฟีนอลิกของไหมข้าวโพดและเครื่องดื่มไหมข้าวโพด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

คุณสมบัติการต้านโรคเบาหวานของสารสกัดฟลาโวนอยด์จากถั่วเขียว (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอรไท แซ่ติ้ง

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟลาโวนอยด์และฟีนอลิกของไหมข้าวโพดและเครื่องดื่มไหมข้าวโพด

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345