Search Result of "พ่อสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์"

About 5 results
Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการช่วยตัวเองและคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.พิพัฒน์ สมภาร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย์, Imgรศ.ดร.พิพัฒน์ สมภาร

แหล่งทุน:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.(KKU. Veterinary Journal)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมผิดปกติและการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองของพ่อสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ที่ใช้เพื่อการผสมเทียม

Img

ที่มา:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก.

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการช่วยตัวเองและคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย์

Img

Researcher

ดร. พัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Molecular Genetic

Resume