Search Result of "พ่อสุกร"

About 42 results
Img

งานวิจัย

การจัดการน้ำเชื้อพ่อสุกรต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกร (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการเสริม Bactosac P ในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัทอริศาโต้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการช่วยตัวเองและคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.พิพัฒน์ สมภาร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย์, Imgรศ.ดร.พิพัฒน์ สมภาร

แหล่งทุน:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.(KKU. Veterinary Journal)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมผิดปกติและการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองของพ่อสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ที่ใช้เพื่อการผสมเทียม

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:ผลของการเติมน้ำตาลทรีฮาโลสในสารละลายสำหรับแช่แข็ง ระยะเวลาที่ให้เกิดภาวะสมดุล และความแตกต่างระหว่างพ่อสุกร ต่อคุณภาพของอสุจิหลังการอุ่นละลาย

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมซีลีเนียมและวิตามินอีในอาหารต่อคุณภาถน้ำเชื้อของพ่อสุกร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วาณี ชัยวัฒนสิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก.

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการช่วยตัวเองและคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมซีลีเนียมและวิตามินอีในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วาณี ชัยวัฒนสิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลของการเติมน้ำตาลทรีฮาโลสในสารละลายสำหรับแช่แข็ง ระยะเวลาที่ให้เกิดภาวะสมดุล และความแตกต่างระหว่างพ่อสุกร ต่อคุณภาพของอสุจิหลังการอุ่นละลาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุธี รัตนภิรมย์, Imgนายกรไชย (มังกร) กรแก้วรัตน์ (ดำยัง), Imgนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลของการเสริมซีลีเนียมอินทรีย์กับอนินทรีย์ในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกร

ผู้เขียน:Imgขวัญเรือน ทองแฉล้ม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123