Search Result of "พุทธรักษา"

About 110 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นงณพชร คุณากร, Imgนางสาริมา สุนทรารชุน, Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกกกลม ธูปฤาษี และพุทธรักษา ในการบำบัดคุณภาพนำ้ทิ้งจากโรงไฟฟ้าราชบุรี (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นงณพชร คุณากร, Imgนางสาริมา สุนทรารชุน, Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาด้านอุทกวิทยา, การประเมินน้ำฝนด้วยเรดาร์, การประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับงานทรัพยากรน้ำ

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่11 พุทธรักษา

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่11 พุทธรักษา
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: UUKHGBMvlvc
Updated: 2012-11-16T10:19:32.000Z
Duration: 478 seconds


Img

งานวิจัย

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจำนวนของลุ่มน้ำย่อยในแบบจำลอง semi-distributed ต่อความถูกต้องในการประเมินปริมาณน้ำท่า (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การประเมินปริมาณน้ำฝนเชิงพื้นที่ความละเอียดสูงด้วยเรดาร์สำหรับการจำลองปริมาณน้ำท่วมแบบฉับพลัน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำเสียด้วยถ่านพุทธรักษา และถ่านบิทูมินัสเชิงพาณิชย์

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกกกลม ธูปฤาษี และพุทธรักษา ในการบำบัดคุณภาพนำ้ทิ้งจากโรงไฟฟ้าราชบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการใช้กกกลม ธูปฤาษี และพุทธรักษา ในการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าราชบุรี

ผู้เขียน:Imgจุฑามาศ พุ่มศิริ

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรณ พาณิชพัฒน์*, Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง

กรรมการร่วม:Imgดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Environment and Natural Resources Journal

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพนำทิ้งโรงไฟฟ้าราชบุรีโดยใช้พืช

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำเสียด้วยถ่านพุทธรักษา และถ่านบิทูมินัสเชิงพาณิชย์

123456