Search Result of "พื้นที่ชุ่มน้ำ"

About 86 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหาร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การใช้กลุ่มแมลงนำในการประเมินทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มนำ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้าราชบุรี โดยใช้ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgGuy R.Lanza

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังน้ำจืดทีพื้นที่ชุมน้ำแหลมผักเบี้ย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf. Dr. Tim S. Wood, Imgนางสาวมธุรา นิ่มทิม

แหล่งทุน:โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img
Img
12345