Search Result of "พื้นที่ชุมชน"

About 42 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การขยายพื้นที่ชุมชนในการดำเนินโปรแกรมการทำงานกับผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว เพื่อป้องกันการกระทำซ้ำ (2020)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรีย์ฉาย พลวัน, อาจารย์, Imgผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่นาข้าว และพื้นที่ชุมชน ด้วยแบบจำลอง SWAT (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การจัดการการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทานตะวันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย (2016)

หัวหน้าโครงการ:รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณธิภา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตศักดิ์, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์, Imgรองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์, Imgรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณธิภา, Imgรองศาสตราจารย์มานะ, Imgศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล, Imgอาจารย์ ดร.ฐิติมา, Imgอาจารย์ ดร.วิไลวรรณ, Imgอาจารย์ ดร.ศิวพร, Imgอาจารย์ ดร.เสาวภา, Imgอาจารย์ฌานิกา, Imgอาจารย์มนตรี, Imgอาจารย์ยุภา, Imgอาจารย์ฤกษ์รัตน์, Imgอาจารย์วิชชากร, Imgอาจารย์สุวิมล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบวนเกษตรในพื้นที่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบวนเกษตรในพื้นที่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์การเปลี่ยนน้ำฝนเป็นน้ำท่าในพื้นที่ชุมชนของกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgวัชรินทร์ บุญจันทร์โฮม

ประธานกรรมการ:Imgนายพงษ์ศักดิ์ เสริมสาธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารดินและปุ๋ย

หัวเรื่อง:การแพร่กระจายของสังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียมจากการจราจรในพื้นที่ผลิตผักเขตชุมชนเมือง จังหวัดสระบุรี

Img

ที่มา:บริษ้ท โปรเกส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

123