Search Result of "พืชเศรษฐกิจ"

About 254 results
Img

ที่มา:วารสารพืชเศรษฐกิจ

หัวเรื่อง:มันสำปะหลังแก้วิกฤตวัตถุดิบ

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการ การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:ผลของน้ำตาลซูโครส กลูโคส และฟรุกโตส ต่อคุณภาพของดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุษย์

Img

ที่มา:การประชุมแถลงผลงานวิจัยเรื่องงานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจ

หัวเรื่อง:วิธีการเพาะเลี้ยงไรขาวและไรตัวห้ำเพื่อเพิ่มจำนวนในห้องปฏิบัติการ

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชาติ ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางพันธุกรรมของบัวหลวงและการตรวจสอบลูกผสมในกลุ่มบัวหลวงและกลุ่มบัวประดับสกุลนิมเฟีย

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยของกลุ่มงานวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง "งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการควบคุมไรขาวพริกบนต้นพริกโดยไรตัวห้ำ 2 ชนิด ในโรงเรือน และ ในสภาพไร่

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยของกลุ่มงานวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง "งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย

หัวเรื่อง:เทคนิค ปัญหา และ อุปสรรคของวิธีการทดสอบสารสกัดจากพืชป่าต่อไรขาว

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยของกลุ่มงานวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง "งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย

หัวเรื่อง:ระบบที่ใช้ในการทดสอบการเพิ่มขยายพันธุ์ของไรตัวห้ำบนอาหารที่แตกต่างกัน

Img

ที่มา:การประชุมสัมนาวิชาการ เรื่อง " การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชาติ" ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบกายวิภาคและการดูดสารละลายของดอกบัวสัตตบุษย์ที่มีขนาดดอกต่างกัน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบัวนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 และการประชุม การวิจัยและพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2553

หัวเรื่อง:Pollen Tube Germonation in Sacred Lotus (Nelumbo nucifera Gaertn. var. Sattabongkot) after Pollinaiton

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบัวนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 และการประชุม การวิจัยและพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2553

หัวเรื่อง:Growth and Morphology of 'Sattabhud' Lotus Flower after Emergence Abobe Water

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบัวนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 และการประชุม การวิจัยและพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2553

หัวเรื่อง:Effect of Flower Size on Vase Life of 'Sattabhud' Lotus Flowers

Img

ที่มา:การประชุมสัมนาวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชาติ" ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบกายวิภาคและการดูดสารละลายของดอกบัวสัตตบุษย์ที่มีขนาดดอกต่างกัน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การกำหนดเขตการใช้ที่ดินเพื่อพืชเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12345678910...