Search Result of "พืชวงศ์ถั่ว(Leguminosae)"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อมน้ำหวานของพืชวงศ์ถั่ว (Leguminosae) (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การศึกษาต่อมน้ำหวานของพืชวงศ์ถั่ว (Leguminosae)

Img

Researcher

ดร. ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กายวิภาคของพืช, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

Resume