Search Result of "พืชพันธุ์ใหม่"

About 11 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การส่งเสริมพืชพันธุ์ดี พืชพันธุ์ใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสของชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และจังหวัดชัยนาท

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2549

หัวเรื่อง:การส่งเสริมพืชพันธุ์ดี พืชพันธุ์ใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสของชุมชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และจังหวัดชัยนาท

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การทดสอบพืชพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunus โครงการย่อยที่1.2การทดสอบพืชพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:ชุดโครงการไม้ผลเขตหนาวสกุล Prunu โครงการย่อยที่ 1.2 การทดสอบพืชพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ

Resume