Search Result of "พืชพันธุ์ดี"

About 10 results
Img

งานวิจัย

กิจกรรมศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รงรอง หอมหวล, Imgนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, Imgนางกัลยาณี สุวิทวัส, Imgดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์, Imgดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวศุภาวรรณ ประพันธ์, อาจารย์, Imgนางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน, Imgนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, Imgดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอนุชา วงศ์ปราณีกุล, Imgดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายทัศนัย ชัยเพ็ชร, Imgนางสาวบุปผารัฐ รอดภัย, Imgนางสาวบุณณดา ศรีคำผึ้ง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การส่งเสริมพืชพันธุ์ดี พืชพันธุ์ใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสของชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และจังหวัดชัยนาท

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2549

หัวเรื่อง:การส่งเสริมพืชพันธุ์ดี พืชพันธุ์ใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสของชุมชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง และจังหวัดชัยนาท

Img

Researcher

ดร. อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, เศรษฐศาสตร์การศึกษา, การสื่อสารทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิจัยการศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจเกษตร, การจัดการสินค้าเกษตร

Resume