Search Result of "พืชผัก"

About 541 results
Img
Img

ที่มา:งบประมาณศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน

หัวเรื่อง:โครงการดำเนินงานศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเซีย (ประเทศไทย)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งบประมาณศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน

หัวเรื่อง:ไอโซไซม์กับการแยกายพันธุ์พืชผักบางชนิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศิริพร (ลาออก) ชุมแสงโชติกุล, Imgนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งบประมาณศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน

หัวเรื่อง:ไอโซไซม์กับการแยกสายพันธุ์พืชผักบางชนิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศิริพร (ลาออก) ชุมแสงโชติกุล, Imgนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะเกษตร กำแพงแสน (คลินิกสุขภาพพืช และชมรมปลูกพืชผักไม่ใช้ดิน)

หัวเรื่อง:การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคในผักไม่ใช้ดินรับหน้าร้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชผักแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชผักแห่งชาติ ครั้งที่ 12 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2536. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หัวเรื่อง:การใช้เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดไร่เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวาน shrunken-2 จากต่างประเทศ

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจำปี 2552 (เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกและการดำเนินงานศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเซีย)

หัวเรื่อง:เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกและการดำเนินงานศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเซีย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริกุล วะสี

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกและการดำเนินงานศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเซีย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริกุล วะสี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจำปี 2553 (เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกและการดำเนินงานศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเซีย)

Img
Img
Img

งานวิจัย

เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกและการดำเนินงานศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเซีย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริกุล วะสี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจำปี 2552 (เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกและการดำเนินงานศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเซีย)

Img
Img
12345678910...