Search Result of "พืชน้ำ"

About 48 results
Img

การประชุมวิชาการ

การดูดซัลโลหุหนักโดยพืชน้ำ (2009)

ผู้แต่ง:ImgMrs.wilailuck kwanyuen, Lecturer, Imgศุภสุตา ศรีรัก,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

การจัดการผลิตผลสัตว์น้ำและพืชน้ำ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางมยุรี จัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบของมลพิษทางน้ำและความสามารถในการดูดซับมลพิษของพืชน้ำ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภวัฒน์ ชัยเกษม, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความหลากหลายของพรรณไม้น้ำบริเวณบึงบอระเพ็ด (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

อายุการใช้งานของต้นแก้วในสภาพน้ำท่วมขัง (2014)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plant Cell Biology, Plant Anatomy and Development, Plant Sexual Reproduction

Resume

Img

Researcher

นาย อนุรักษ์ เครือคำ

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:สิ่งแวดล้อม

Resume

123