Search Result of "พืช"

About 14442 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงปลูกพืชของสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการการปรับปรุงพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืช ครั้งที่ 21

หัวเรื่อง:HORT-D1 ฝรั่งพันธุ์ใหม่เพื่อรับประทานผสด และ HORT-R1 ฝรั่งต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฎิบัติการนานาชาติพืชสมุนไพรและพืชหอม

หัวเรื่อง:การสกัดและทดสอบเบื้องต้นของสารสำคัญจากต้นขันทองพยาบาท

Img

ที่มา:คณะเกษตร กำแพงแสน (คลินิกสุขภาพพืช และชมรมปลูกพืชผักไม่ใช้ดิน)

หัวเรื่อง:การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคในผักไม่ใช้ดินรับหน้าร้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน

หัวเรื่อง:การคัดเลือกพันธุ์พริกต้านทานโรคใบด่างแตงและใบด่างประของพริก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักชาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 The 10th National Plant Protection Conference " การอารักขาพืชไทยในสภาวะโลกร้อน"

หัวเรื่อง:การผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์เชื้อราแบบผงแห้งในเชิงพาณิชย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช "ศตวรรษใหม่แห่งการปรับปรุงพันธุ์พืช"

หัวเรื่อง:ขนาดชิ้นส่วนและวัสดุปักชำมีผลต่อการตัดชำต้นสับปะรด 'MD2'

Img

ที่มา:โครงการวิจัยการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดำริในโค

หัวเรื่อง:การศึกษาโมเลกุลเครื่องหมายพืชสมุนไพรและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในระยะยาวนานภายใต้สภาวะเย็นยิ่งยวด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการวิจัยการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดำริในโค

หัวเรื่อง:การเก็บเตรียมเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าก่อนปลูก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี

หัวเรื่อง:ผลของสภาพน้ำท่วมขังและอายุต้นต่อการเติบโตและการสร้างรากพิเศษของบวบเหลี่ยม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี

หัวเรื่อง:ปัจจัยบางอย่างที่มีผลต่อการสุกไม่สม่ำเสมอในผลทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี

หัวเรื่อง:ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในเนื้อมังคุด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี

หัวเรื่อง:การยืดอายุการเก็บรักษาและคุณภาพของข่าอ่อนพร้อมบริโภคด้วยสารเคมีร่วมกับสภาพดัดแปลงบรรยากาศ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี

หัวเรื่อง:ผลของการลดอุณหภูมิด้วยน้ำเย็นต่อคุณภาพของดอกจำปีระหว่างการเก็บรักษา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของไนโตรเจนในใบในรอบปีและความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเขียวใบกับปริมาณไนโตรเจนในใบส้มโอพันธุ์ทองดี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี

หัวเรื่อง:การตรวจสอบพันธุ์องุ่นรับประทานสดพันธุ์ป๊อกดำและริเบียร์ โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับการตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี

หัวเรื่อง:ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของประดู่บ้าน

12345678910...