Search Result of "พิษตกค้าง"

About 34 results
Img

งานวิจัย

จลนพลศาสตร์การลดลงของสารพิษตกค้างในการล้างผักด้วยเครื่องล้างด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดนำร่อง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิชชวัทธิ์ จิราณิชวัฒน์

แหล่งทุน:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กับสถาบันการศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:ไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ

หัวเรื่อง:การใช้สารกำจัดแมลงในแปลงข้าวโพดหวานฝักสดเพื่อจดสารพิษตกค้าง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวแสงแข น้าวานิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรพล เช้าฉ้อง

Img

ที่มา:Asian Journal of Food and Agro-Industry

หัวเรื่อง:จลนพลศาสตร์การลดลงของสารพิษตกค้างในผักโดยการล้างด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพิษตกค้างของสารฆ่าแมลง กลุ่มออร์กาโนคลอรีนในแม่น้ำแม่กลอง

ผู้เขียน:Imgมณเฑียร ส่งเสริม

ประธานกรรมการ:Imgสมาน แก้วไวยุทธ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของสารกำจัดแมลงศัตรูพืชบางชนิดต่อการเปลี่ยนแปลง ทางสรีรวิทยา สัณฐานวิทยา การสังเคราะห์แสงและสารพิษตกค้างในผักคะน้า

ผู้เขียน:Imgอดิศัย ทองธวัช

ประธานกรรมการ:Imgนายณรรฐพล วัลลีย์ลักษณ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพิษตกค้างของสารป้องกันกำจัดแมลง cypermethrin และ deltamethrin ในข้าวโพดฝักอ่อน

ผู้เขียน:Imgเบญจวรรณ สิทธิกรไชย

ประธานกรรมการ:Imgนายณรรฐพล วัลลีย์ลักษณ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุปราณี อิ่มพิทักษ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนภาคีบัณฑิต

หัวเรื่อง:จลนพลศาสตร์การลดลงของสารพิษตกค้างในการล้างผักด้วยเครื่องล้างด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดนำร่อง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษตกค้าง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:อาทราซีนตกค้างในดินตะกอนในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว (เกษตรศาสตร์ 52) จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของสารไซเปอร์เมทรินต่อระดับเอสเทอร์เรส และกลูตาไทโอน เอส-ทรานสเฟอร์เรส และพิษตกค้างในหนอนใยผัก

ผู้เขียน:Imgสุธีรา ศรีวิสาร

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสามารถ วงษ์ประยูร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปริมาณธาตุอาหารและสารพิษตกค้างในพืชที่ปลูก โดยใช้ วัสดุปลูกผสมระหว่างตะกอนในบ่อรวมน้ำเสียของเทศบาล เมืองเพชรบุรี และดินในท้องที่ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgวรกาย อุส่าห์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวีระศักดิ์ อุดมโชค

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสลายตัวและพิษตกค้างของเมทิลพาราไธออน และเมทามิโดฟอสในข้าวโพดฝักอ่อน

ผู้เขียน:Imgนคร ถือคำ

ประธานกรรมการ:Imgนายณรรฐพล วัลลีย์ลักษณ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอิสรา สุขสถาน, รองศาสตราจารย์, Imgนางเพ็ญสุข เต่าทอง, รองศาสตราจารย์, Imgนางธีรดา รุจิกัณห

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยรับรอและเเนวทางปฏิบัติเพื่อรับรองระบบผลิตผักเเละผลไม้ตามมาตรฐานสากล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, Imgดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ไคโตซานต่อคุณภาพและการควบคุมโรคหลังเก็บเกี่ยวของพริก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม, Imgนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, Imgนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสมนึก ทองบ่อ

Img

งานวิจัย

การล้างผักด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในระดับนำร่อง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

แหล่งทุน:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอกระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับสถาบันการศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสกัดสารจากพืช และการทำสารให้บริสุทธิ์, โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

Resume

12