Search Result of "พิพัฒน์ วีระถาวร"

About 14 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Preliminary Evaluation of Promising IRCT Glandless Cotton Varieties in Thailand )

ผู้เขียน:ImgGuy Trebuil, Imgนายพิพัฒน์ วีระถาวร, ImgTrung Bieu Nguyeni

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Three recent varieties of glandless cotton from IRCT-CIRAD showed similar yields to the control Si Samrong 2 variety in an on-station productivity trial carried out during 1991 rainy season. An analysis of the agronomic, lint technology, yam technology and seed technology data obtained from this preliminary trial is presented. A tentative economic assessment of the benefits that such varieties could bring to the national ginning industry, subject to confirmation of these preliminary results by further crop protection studies and multilocation trials, is finally proposed. The ginning outturn of these glandless varieties was 3 to 4% higher than that of the control variety and they displayed better-quality lint, especially for length, uniformity, tenacity and maturity. When compared to Si Samrong 2, they also showed very significantly lower numbers of total neps and seed coat fragments. The three glandless varieties differ in fibre length, IRCT 413 being slightly longer than IRCT 411 (which has the highest ginning outturn); IRCT 412 is a long-fibre variety with high ginning outturn, but has more neps than the two other glandless cultivars.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 027, Issue 4, Oct 93 - Dec 93, Page 484 - 493 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Identifying QTLs for Fiber Content and Agronomic Characters in Sugarcane Using AFLP Markers)

ผู้เขียน:ImgSomwung Anusonpornpurm, Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, ImgChinarong Rattanakreetakul, Imgดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รองศาสตราจารย์, Imgนายพิพัฒน์ วีระถาวร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Sugarcane is a highly complex poly-aneuploid, heterozygous, interspecific polyploid and cultivars commonly have over 100 chromosomes. The population of 168 progenies from a cross between a sugarcane commercial variety (K 93-207) and a S. spontaneum clone (MPT 97-1) were evaluated in a replicated field trial. Stalk diameter and tillering were recorded at harvesting and subsequently plant material was evaluated for fiber content. Clones were significantly different (P<0.01) for all traits analyzed. A total of 180 AFLP simplex markers were used to analyze the inheritance of quantitative trait loci (QTLs) for stalk diameter, tillering and fiber content. Thirty putative QTLs from the simplex markers were identified for these three traits. Each QTL explained from 3.7 to 10.7% of the variation for stalk diameter and 3.7 to 9.9% for fiber content. For tillering each QTL explained from 4-8% of the variation. K 93-207 contributed a positive effect to the QTLs for stalk diameter and a negative effect for the QTLs for fiber content and tillering. MPT 97-1 contributed a negative effect to the QTLs for stalk diameter and a positive effect for fiber content and tillering. Ten of the QTLs from both parents were identified as contributing to more than one trait. However, these markers were not available for all parts of this very highly complex genome. Further work will be needed to identify more markers in this population.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 4, Oct 08 - Dec 08, Page 668 - 675 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตรวจสอบตำแหน่งยีนที่ควบคุมลักษณะปริมาณเส้นใยและลักษณะทางพืชไร่ในอ้อยโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอเอฟแอลพี

ผู้เขียน:Imgสมหวัง อนุสนธิ์พรเพิ่ม

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, Imgนายพิพัฒน์ วีระถาวร

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. พงศ์เทพ อัครธนกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเลี้ยงผึ้งและภมรวิทยา, Apiculture,Insect Behavior, Biological Systematics

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ

ที่ทำงาน:ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์อ้อย, การปรับปรุงพันธุ์ข้าวบาเลย์เพื่อคุณภาพมอลท์, การปรับปรุงพันธุ์ละหุ่ง, การผลิตมันฝรั่ง, การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชโดยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อและCryopreservation

Resume

Img

Researcher

ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Biology and Molecular Genetics of Streptomyces and related genera, Genetics and Biosynthetic Pathway of Polyketide Antibiotics, Combinatorial Biosynthesis, Endophytic actinomycetes: plant growth regulating agents and bioactive compounds

Resume

Img

Researcher

ดร. ปฐมา จาตกานนท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสกัดสารจากพืช และการทำสารให้บริสุทธิ์, โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

Resume

Img

Researcher

ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีของแป้ง, เทคโนโลยีน้ำตาล , เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume