Search Result of "พันธุ์โรงเรียน"

About 12 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเก็บรักษาภายใต้บรรยากาศควบคุมและการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงโดยใช้ฟิล์มที่มีสภาพให้ซึมผ่านได้ของแก๊สสูงต่อคุณภาพของเงาะพันธุ์โรงเรียน

ผู้เขียน:Imgปิยรัตน์ ผ่องใส

ประธานกรรมการ:Imgดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgAsira Fuongfuchat, Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชุมชนเพื่อเข้าสู่ระดับสากลในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของวัสดุที่ยอมให้แก๊สซึมผ่านได้สูงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเงาะพันธุ์โรงเรียน

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการใช้ฟิล์มพลาสติกกรุภาชนะบรรจุและอุณหภูมิต่ำที่มีต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของผลเงาะพันธุ์โรงเรียน

ผู้เขียน:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์, ImgOrasa Klaewkasetkorn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The effects of plastic film lining in corrugated boxes and low temperatures on storage life and quality of ‘Rongrein’ rambutans were studied. The results showed that rambutans packed in corrugated boxes with PE (polyethylene) and PVC (polyvinyl chloride) lining stored at 8? and 10?C had longer storage life than those without plastic film lining, while there was no singnificant effecton storage life at 12?C. Rambutans stored at 8?C (90% RH developed the symptom of chilling injury at, while the symptom was seen in day 8 for those stored at 10?C (90% RH). Spinterns and irnd of rambutans with symptom of chilling injury turned browning and finally became black. Total soluble solids (TSS), total sugars (TS) and titratable acidity (TA) were slightly decreased during storage, while ascorbic acid decreased more rapidly at 8? and 10?C than at 12?C. Rambutans in corrugated boxes with and without PE and PVC lining and stored at 12?C (90% RH) had the longest storage life of 13.4-13.9 days without significant difference but rambutans in corrugated boxes with PVC lining tended to have a better quality due to less browning and decay of their rind and spinterns.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 028, Issue 2, Apr 94 - Jun 94, Page 149 - 160 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของปุ๋ยทางใบต่อปริมาณธาตุอาหารในใบ และการออกดอก ติดผลของเงาะพันธุ์โรงเรียน

ผู้เขียน:Imgสมเกียรติ พงษ์เจริญ

ประธานกรรมการ:Imgรวี เสรฐภักดี*

กรรมการวิชาเอก:Imgกวิศร์ วานิชกุล

กรรมการวิชารอง:Imgนายวิสุทธิ์ วีรสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคัดเลือกจุลินทรีย์ผิวพืช เพื่อการควบคุมรา Lasiodiplodia theobromae (Pat.) สาเหตุโรคผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของเงาะพันธุ์โรงเรียน

ผู้เขียน:Imgทัศวรรณ ศรีวะอุไร

ประธานกรรมการ:Imgนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาง เฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาและสร้างงานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณี ฉินศิริกุล, Imgดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (9)

Img

Researcher

ดร. อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย, การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี, โรคของมันสำปะหลัง และข้าว

Resume