Search Result of "พันธุ์เพชรปากช่อง"

About 47 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของวัสดุห่อต่อการเติบโตและคุณภาพของผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ยโพแทสเซียมที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:ระบบการผลิตน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่องในจังหวัดนครราชสีมาและสระบุรี

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ยโพแทสเซียมที่มีต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนทำสวนน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgปาริชาด ภุมมา

ประธานกรรมการ:Imgนายบุญเติม ติระวัฒนประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ผลของวัสดุห่อผลต่อการเติบโตของผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:ผลของสัดส่วนระหว่างใบต่อผลที่มีต่อการเติบโตและคุณภาพของผลน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง

123