Search Result of "พันธุ์อ้อยกำแพงแสน"

About 53 results
Img

งานวิจัย

การทดสอบอ้อยตอของพันธุ์อ้อยกำแพงแสนในสภาพอาศัยน้ำฝน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบศักยภาพของพันธุ์อ้อยกำแพงแสน ในการผลิตเอทานอล (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์

แหล่งทุน:เงินงบประมาณงบอุดหนุนวิจัยส่วนกลาง มก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การนำเสนอข้อมูลการทดสอบพันธุ์อ้อยกำแพงแสนโดยระบบสารสนเทศ (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์

พันธุ์อ้อยกำแพงแสน 01-29 (2013)

นักวิจัย:ImgDr.Rewat Lersrutaiyotin, Associate Professor

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินเสถียรภาพลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในพันธุ์อ้อยกำแพงแสนโดยการวิเคาระห์แบบ AMMI

ผู้เขียน:Imgสุริยะ วงษ์น้อย

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

123