Search Result of "พันธุ์ห้วยบง 60"

About 44 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยพื้นที่ทีเหมาะสมสำหรับปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 และห้วยบง 80 (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

ที่มา:ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชนิดต่างๆทางใบต่อการ เจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชนิดต่างๆทางใบต่อการ เจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาวิจัยการใช้มันสำปะหลังเป็นอาหารสัตว์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

แหล่งทุน:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ศักยภาพการให้ผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์แนะนำที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ศักยภาพการให้ผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์แนะนำที่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549

หัวเรื่อง:ผลของเปลือกมันสำปะหลังและปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตหัวสดของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯครบรอบ 15 ปีและการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 3 วันที่ 8 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ตึกปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของยิบซั่ม ปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 และพันธุ์ระยอง 72 (ปลายฤดูฝน)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯครบรอบ 15 ปีและการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 3 วันที่ 8 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 ตึกปฏิบัติการวิจัยกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของยิบซั่ม ปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 และพันธุ์ระยอง 72 (ปลายฤดูฝน)

Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยพื้นที่ทีเหมาะสมสำหรับปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 และห้วยบง 80

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ปุ๋ยมูลไก่ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตราต่ำ ที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการให้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชนิดต่าง ๆ ทางใบต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและปริมาณแป้งของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60

123