Search Result of "พันธุ์สังเคราะห์"

About 35 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวโพดหวานพันธุ์สังเคราะห์ KSC 2 และ KSC 6 (2005)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์สังเคราะห์ข้าวโพดเทียน (2013)

หัวหน้าโครงการ:นายกิตติ บุญเลิศนิรันดร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgนายกิตติ บุญเลิศนิรันดร์, Imgผศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร, Imgรศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันตร์, Imgอ.เสน่ห์ บัวสนิท

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์สังเคราะห์ข้าวโพดเทียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์สังเคราะห์ข้าวโพดเทียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์สังเคราะห์ข้าวโพดเทียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์สังเคราะห์ข้าวโพดเทียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:การประเมินสายพันธุ์ข้าวโพดที่พัฒนามาจากพันธุ์สังเคราะห์เกษตรศาสตร์ 22 (KS22)

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หัวเรื่อง:ข้าวโพดพันธุ์สังเคราะห์เกษตรศาสตร์ 4 ให้ผลผลิตสูง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24

หัวเรื่อง:ข้าวโพดพันธุ์สังเคราะห์ที่มีศักยภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวโพดหวานพันธุ์สังเคราะห์ KSC 2 และ KSC 6

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวคุณภาพโปรตีนสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวคุณภาพโปรตีนสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวคุณภาพโปรตีนสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การผลิตข้าวโพดสายพันธุ์แท้โดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของข้าวโพดลูกผสมชั่วที่ 1 และพันธุ์สังเคราะห์

Img

Researcher

นาย ชำนาญ ฉัตรแก้ว, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plant breeding, การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด

Resume

12