Search Result of "พัฒนาพันธุ์"

About 300 results
Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ไก่พื้นเมือง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกสกุลหน้าวัว (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับวงศ์ Araceae (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับเขตร้อน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลัง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับวงศ์ Araceae (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกสกุลหน้าวัว (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การใช้รังสีในการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ (2006)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Arunee Wongpiyasatid, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วารสารวิชาการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างฮีโมโกลบินฟีโนไทป์กับการให้ผลผลิต ค่าสรีรวิทยาและค่าทางชีวเคมีของเลือดในกระบือปลักไทย

Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับเขตร้อน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...