Search Result of "พัฒนาการ"

About 2764 results
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชยการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่อพัฒนาการคิด (2010)

ผลงาน:การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอภิปัญญาของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้

นักวิจัย: Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:asdfasdf

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:ทดสอบการแก้ไข

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การผลิต woodceramics จากเศษเหลือวัสดุปาล์มน้ำมัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมชาวนา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุภาวดี โพธิยะราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีการผลิตข้าวของชาวนา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การดูดซับสารมลพิษทางอินทรีย์โดยใช้ออร์กาโนเคลย์สำหรับการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมยาง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:โครงการเร่งรัดงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตข้าวฮาง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รชา เทพษร, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ปัญหา และความต้องการของชาวนา

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์สารออกฤทธิ์จากข้าวกล้องงอกเพื่อใช้ในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์, อาจารย์, Imgดร.นงพงา จรัสโสภณ, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของข้าวกล้องงอกในการป้องกันระบบหัวใจและหลอดเลือดในภาวะการเกิดเนื้อตายและภาวะการเกิดความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อทำการแก้ไขภาวะการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, Imgดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางภัทรา มูลจิตร, Imgนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายแบบฟลูออเรสเซนซ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การประเมินการได้รับสัมผัสสารเคมีแพร่กระจายวัสดุสัมผัสอาหารในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:เปปไทด์ออกฤทธิ์ต้านความดันโลหิตสูงและกลไกการทำงานของเปปไทด์จากอาหารหมักท้องถิ่นไทย : ปลาร้าและถั่วเน่า

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาระบาดวิทยาด้วยรูปแบบ Case control study เพื่อเข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยง ของการเกิดปัญหาและวิธีการควบคุมปัญหากุ้งตายด่วน (EMS/AHPNS)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

12345678910...