Search Result of "พลาสมา"

About 228 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจไวรอยด์และไฟโตพลาสมาด้วยเทคนิคระดับโมเลกุล (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศ เพื่อรองรับการทำงานจริงสำหรับเกษตรกรและอุตสาหกรรมชีววิศวกรรม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาการปลดปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามไฟฟ้าแรงสูงของอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์และโคโรนาพลาสมา (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พลาสมาฟิสิกส์อวกาศและรังสีคอสมิก (2016)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.เดวิด รูฟโฟโล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มณีเนตร เวชกามา, อาจารย์, Imgศ.ดร.เดวิด รูฟโฟโล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

พลาสม่าในสิ่งแวดล้อมแบบต่างๆ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระ พงษ์กิติวณิชกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยโดยวิธี Nested PCR (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุดรธานี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)กรมส่งเสริมการเกษตร

Img
Img
12345678910...