Search Result of "พลังงานลม"

About 44 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลกระทบการเชื่อมต่อระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากพลังงานลม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพพลังงานลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าในเขตจังหวัดนครพนม (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรแบบคู่ขั้วยื่นสำหรับพลังงานลมที่มีความเร็วต่ำ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาศักยภาพพลังงานลมในเขตชุมชนเมือง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมโดยใช้ว่าวชนิดปีกเดลต้า (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพพลังงานลมจากข้อมูลสถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบจากแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานลมต่อระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า

ผู้เขียน:Imgประมวล สายพิมพ์

ประธานกรรมการ:ImgSiriroj Sirisukprasert

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบดับเบิลเฟ็ดในระบบไฟฟ้าพลังงานลม

ผู้เขียน:Imgศีลวัต ร่มโพธิ์ชัย

ประธานกรรมการ:Imgปรีชานนท์ คุ้มกระทึก

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของใบพัดกังหันลม

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาศักยภาพ มก.

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของใบพัดกังหันลม

Img

Researcher

ดร. สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. นัญพร อินทรเทพ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การไหลปั่นป่วน, อากาศพลศาสตร์เชิงทดลอง, อากาศศาสตร์เชิงประยุกต์, อากาศพลศาสตร์ของคอมเพรสเซอร์, อากาศพลศาสตร์ของเสียง

Resume

Img

Researcher

นาง วิจิตรา ภูมิสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พลังงานหมุนเวียน

Resume

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของใบพัดกังหันลม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นัญพร อินทรเทพ, อาจารย์, Imgดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาการสูญเสียทางอุณหพลศาสตร์ในระบบกักเก็บพลังงานด้วยอากาศอัดสำหรับพลังงานลม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ศักยภาพพลังงานลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าในเขตจังหวัดนครพนม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

123