Search Result of "พลอย กลางเมือง"

About 9 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสารเคลือบผิวชนิดใหม่ที่มีสมบัติในการต้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับผลไม้สด (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (3)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Active edible coating to maintain the quality of fresh mango

ผู้แต่ง:ImgDr.Rungsinee Sothornvit, Associate Professor, Imgพลอย กลางเมือง,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Active edible coating to maintain the quality of fresh mango

ผู้แต่ง:ImgDr.Rungsinee Sothornvit, Associate Professor, Imgพลอย กลางเมือง,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Edible Films and Food Processing

Resume