Search Result of "พฤติกรรมไฟ"

About 19 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:ลักษณะแหล่งเชื้อเพลิงและพฤติกรรมไฟป่าพรุควนเคร็งในแหล่งเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวนศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการเผาสวนป่าไม้สักต่อพฤติกรรมไฟและการปลดปล่อยคาร์บอนของเชื้อเพลิงที่อยู่เหนือพื้นดินออกสู่บรรยากาศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมบัติของเชื้อเพลิงและพฤติกรรมไฟในป่าสนเสื่อมโทรม และสังคมย่อยป่าสนผสมก่อ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เขียน:Imgวรเดช ตะรุสะดำรงเดช

ประธานกรรมการ:Imgกอบศักดิ์ วันธงไชย

กรรมการร่วม:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมเครือข่ายนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู

หัวเรื่อง:ลักษณะเชื้อเพลิงและพฤติกรรมไฟในป่าเต็งรังผสมสน โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมบัติของแหล่งเชื้อเพลิง พฤติกรรมไฟ และผลของไฟต่อการเติบโตในสวนป่ายูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส

ผู้เขียน:Imgชัชวาลย์ คำแย้ม

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgจงรัก วัชรินทร์รัตน์

กรรมการวิชารอง:Imgประสงค์ สงวนธรรม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ตามรอยแหล่งเกลือโบราณที่ต้นน้ำน่าน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:พฤติกรรมไฟในป่าเต็งรัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

Img

งานวิจัย

การจัดการไฟป่าเพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาป่าไม้, การปลูกสร้างสวนป่า, วนเกษตร, วิทยาศาสตร์ไฟป่า, วนวัฒนวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วนวัฒนวิทยา, อารักขาป่าไม้, นิเวศวิทยาไฟป่า, การจัดการไฟป่า

Resume

Img

Researcher

ดร. ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume