Search Result of "พฤติกรรมและทัศนคติ"

About 36 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อการซื้อเครื่องดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgอุไรวรรณ องอาจ

ประธานกรรมการ:Imgชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจิตสรา ช่ำชอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างตลาด พฤติกรรม และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อน้ำผลไม้สำเร็จรูป 40% ในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgจตุชัย กาวีจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเรวัตร ธรรมาอภิรมย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายองอาจ ปทะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคต่อการตลาดทางตรง

ผู้เขียน:Imgวรรณพร อินทมุสิก

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติการบริโภคผลิตภัณฑ์ไส้พายผลไม้และจาแนกกลุ่มโดยใช้เทคนิคจัดกลุ่มตามลาดับขั้น

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคต่อความต้องการสินค้าสัตว์น้ำทะเลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgกรนิตย์ บุญปราบ

ประธานกรรมการ:Imgอัจฉรา เกษสุวรรณ

กรรมการร่วม:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคต่อการซื้อสินค้าผ่านการแนะนำทางโทรทัศน์

ผู้เขียน:Imgนฤพันธ์ อาชาไกรสร

ประธานกรรมการ:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจิตสรา ช่ำชอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดาวรุ่ง ไอยเดช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและทัศนคติที่มีต่อการบริโภคเนื้อไก่ ขณะเกิดโรคไข้หวัดนกระบาดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgSansern SRINIANG

ประธานกรรมการ:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อนมเปรี้ยวผสมน้ำผลไม้พร้อมดื่มในจังหวัดชลบุรี

ผู้เขียน:ImgRamon SANGMANEE

ประธานกรรมการ:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของสารสี Monascus จากปลายข้าวในการยับยั้งการหืนในผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมู

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและทัศนคติของผู้ประกอบการต่อการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgยิ่งทิพย์ พัฒนภิญญ์

ประธานกรรมการ:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุวรรณา ธุวโชติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวศุภร เสรีรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจขายตรงหลายชั้น

ผู้เขียน:Imgวัลยา อภิฐานฐิติ

ประธานกรรมการ:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประสิทธิ์ ยามาลี, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจิตสรา ช่ำชอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและทัศนคติในการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมของคนกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgภุมริน เฟื่องเกษม

ประธานกรรมการ:Imgนางสุวรรณา ธุวโชติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgทองฟู ศิริวงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgตาบทิพย์ ไกรพรศักดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าจากบริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgอัจนา ปาลบุตร

ประธานกรรมการ:Imgนายไขแสง รักวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวรพจน์ อุดมรัตน์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและทัศนคติของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่มีต่อลักษณะการใช้งานของบริการอินเตอร์เน็ต

ผู้เขียน:ImgSomyos TUNGSOMBUTVISIT

ประธานกรรมการ:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประสิทธิ์ ยามาลี, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจิตสรา ช่ำชอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรม ทัศนคติและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกุ้งพรีเมียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผู้เขียน:Imgกมลนาฏย์ คงวัดใหม่

ประธานกรรมการ:Imgรวิพิมพ์ ฉวีสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การสร้างคุณค่าในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12