Search Result of "พฤติกรรมความปลอดภัย"

About 37 results
Img

งานวิจัย

การรับรู้และพฤติกรรมความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารเรือคลองแสนแสบ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศรัณย์ ดั่นสถิตย์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณรงค์พงศ์ เพิ่มผล, อาจารย์

แหล่งทุน:กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

ผู้เขียน:Imgสุรชัย รติวิลาส

ประธานกรรมการ:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับรู้ความสามารถของตนเอง การรับรู้ความเสี่ยงและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานประกอบรถยนต์แห่งหนึ่ง

ผู้เขียน:Imgดิเรก หมานมานะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัย กรณีศึกษาพนักงานโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgวไลพร ภิญโญ

ประธานกรรมการ:Imgสราวุธ สุธรรมาสา

กรรมการวิชาเอก:Imgนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง การสนับสนุนทางองค์การและพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีนและพลาสติกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgเศรษฐา ตันติเดชามงคล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางพวงเพชร์ วัชรอยู่, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาวะแวดล้อม พฤติกรรมความปลอดภัย และการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานของโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgพัทธพล สวัสดิ์วงศ์วิชา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดุษฎี เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย เลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Quality Management System ISO 9000, Quality Control, Cost Reduction

Resume

Img

Researcher

ดร. ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมปฐพี Geotechnical Eng., วิศวกรรมโยธา, การบริหารโครงการ การบริหารงานก่อสร้าง

Resume

Img

Researcher

ดร. จุมพฏ บริราช, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

Resume

Img

Researcher

ดร. เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Internal Combustion Engines (เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน), Emissions Reductions from IC Engines (การลดมลภาวะจากเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน), Aftertreatment (อุปกรณ์ลดมลภาวะจากเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน), Particulate Matters (สารมลพิษอนุภาค)

Resume

Img

Researcher

ดร. ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Engineering Statistics, Design of Experiment, Operations Research, Quality Control

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานช่างซ่อมบำรุงโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมการทำงานที่ปราศจากอุบัติการณ์และการบาดเจ็บที่เหมาะสมกับคนไทย

ผู้เขียน:Imgอภิสิทธิ์ อังคณิต

ประธานกรรมการ:Imgนายเลิศชัย ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12