Search Result of "พฤติกรรมการอนุรักษ์"

About 23 results
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์อภิมานพฤติกรรมการอนุรักษ์ของผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้มครอง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการอนุรักษ์ของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดความรู้สึกผูกพันกับพื้นที่และพฤติกรรมการอนุรักษ์ของผู้มาเยือนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ผู้เขียน:Imgลัดดาวัลย์ เดือนฉาย

ประธานกรรมการ:ImgPhatchanuch Wongwathana Foster

กรรมการร่วม:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการอนุรักษ์ของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ผู้เขียน:Imgสุวคนธ์ ภาคีไวย

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการร่วม:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการอนุรักษ์นกของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นรอบอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์พฤติกรรมการอนุรักษ์นกของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นรอบอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

ผู้เขียน:Imgจตุพร สวัสดี

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการร่วม:Imgดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการอนุรักษ์ของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

Img

Researcher

ดร. นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทรัพยากรนันทนาการ, ผลกระทบทางนันทนาการ, พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ, การวางแผนและการจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการ, เทคนิคการวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของเด็ก ก่อนวัยเรียน : กรณีศึกษาหน่วยปฏิบัติการพัฒนาการ เด็ก ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgอรัญญา วรชาติอุดมพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgอัจฉรา นวจินดา

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนิภา ลิมป์สุรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การโฆษณาเชิงประฃาสัมพันธ์โครงการรวมพลังหารสองที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

ผู้เขียน:Imgบดี ศิริไพโรจน์

ประธานกรรมการ:Imgนายองอาจ ปทะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจิตสรา ช่ำชอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดาวรุ่ง ไอยเดช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีศึกษาผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ผู้เขียน:Imgวิไลพร ไทยสง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดุษฎี เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาปัจจัยการอนุรักษ์พลังงานของผู้ค้าในตลาดสดของประเทศไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด (ตลาดยิ่งเจริญ)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ และพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดตรัง

ผู้เขียน:Imgธิดารัตน์ ธนานันท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพนิตา โสต้อง

กรรมการวิชารอง:Imgนางผ่องพรรณ จิตต์อนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์แม่น้ำบางปะกง กรณีศึกษา เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgศรายุทธ ธรรมโชติ

ประธานกรรมการ:Imgศัลยา สุขะนิวัตติ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12