Search Result of "พฤติกรรมการสอน"

About 27 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนของนักศึกษากับพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ที่นักศึกษาคาดหวัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgปาจรีย์ ปะดุกา

ประธานกรรมการ:Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสมสุดา ผู้พัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการสอนของครูเกียรติยศวิชาภาษาไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2

ผู้เขียน:Imgจุไรวรรณ ร้อยไพ

ประธานกรรมการ:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวสันต์ ทองไทย, ImgKamol Phoyen

กรรมการวิชารอง:Imgดร.แม้นมาศ ลีลสัตยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครูวิชาเอกฟิสิกส์ ในวิชาพฤติกรรมการสอนฟิสิกส์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2

ผู้เขียน:Imgวรรณวิมล อมรประสิทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgวารินทร์ คอเหลี่ยม

ประธานกรรมการ:Imgสุรชัย จุฬคุปต์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรพงศ์ ทิพนาค, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนของนักศึกษากับพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ที่นักศึกษาคาดหวัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวคิดของนักเรียนและพฤติกรรมการสอนของครู เรื่อง กรด-เบส ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgจิตตมาส สุขแสวง

ประธานกรรมการ:Imgลัดดาวรรณ เจริญศักดิ์ศิริ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์, Imgดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการสอนที่เหมาะสมกับวิถีการเรียนรู้ของนักศึกษาโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้เขียน:Imgวิมล พรหมทา

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีรพงศ์ ทิพนาค, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเจริญ เอี่ยมสุภาษิต, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวิทยา สาธรวิริยะพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว กรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การแนะแนวในโรงเรียน (Guidance System in School), การจัดการชั้นเรียน (Classroom Management), กระบวนการกลุ่ม •Group Process)

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการสอนของครูเกษตรที่เอื้ออำนวยต่อมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน

ผู้เขียน:Imgสุภาพร หนูทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรพงศ์ ทิพนาค, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถวิสัยของครูเกษตรในด้านพฤติกรรม การสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเกษตร

ผู้เขียน:Imgสมสุดา ผู้พัฒน์, ImgMaitri Chumsai Na Ayudhaya

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The purposes of the research were to study on (1) basic information of agricultural subjects, teachers and student achievement, (2) the teaching behaviors of agricultural teacher by observation and (3) the effect of teaching behaviors on agricultural student achievement. The samples were : (1) the 54 agricultural teachers at the secondary schools in the 4 provinces; Phetchaburi, Kanchanaburi Ratchaburi and Samut Snogkhram from the schools which selected by purposive sampling and (2) the 214 agricultural students who were studying under the sampled teacher. They were selected by simple random sampling. The research tools were : (1) the teacher questionnires on the aspects of the teaching preparation and the evaluation (2) the recorded and structural teaching behavior observations (3) the student survey both questionnaire and interview on the teaching behavior and (4) the recording of student achievement. The percentage, mean, variability, correlation and multiple regression were statistically analysed. The teaching behaviors influencing on the student achievement were as follows : (1) tactful warning and informing the right behavior, (2) avoiding the telling-writing method, (3) introduction of the course by applying the current situation, (4) refraining from the emphasis on the grading system, and (5) teaching the relevant content which the students could follow up thoroughly. The five teaching behaviors as mentioned above made significantly improved the scores of the lower secondary students up to 19 percent higher scores.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 014, Issue 1, Jan 93 - Jun 93, Page 21 - 29 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการปรถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้เขียน:ImgPhojjanee BOONYURN

ประธานกรรมการ:Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgณิชกมล แก่นเพิ่ม

กรรมการวิชารอง:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการสอนของครูเกียรติยศวิชาภาษาไทย สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgเมธาวี โกยทา

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางปะอิน จำแนกตามพฤติกรรมการสอนของครูที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหากับกระบวนการคิดแก้โจทย์ปัญหาของนั

ผู้เขียน:ImgPattamaporn KANUNGKMAI

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรและการสอน, คณิตศาสตร์, ทฤษฎีและวิธีสอนคณิตศาสตร์ , การพัมนาหลักสูตร

Resume

12