Search Result of "พฤติกรรมการท่องเที่ยว"

About 72 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ CLMV ในพื้นที่จังหวัดภูมิภาค (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแบบผจญภัยโดยใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ

ผู้เขียน:Imgกรรณิกา พิมลศรี

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

1234