Search Result of "พฤติกรรมการขับขี่ ความโกรธผู้ขับขี่ ความก้าวร้าวผู้ขับขี่"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นาย วิรัช หิรัญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การวางแผนการขนส่ง (Transportation Planning), แบบจำลองการจราจรและขนส่ง (Transportation Planning), วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)

Resume