Search Result of "พฤติกรรมการขับขี่"

About 20 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ ณ ทางแยกสัญญาณไฟจราจรแบบแสดงเวลา

ผู้เขียน:Imgปกาสิต จิรศักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกุลธน แย้มพลอย

กรรมการวิชารอง:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgRattana Iti-Amorn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgตรีอมร วิสุทธิศิริ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย วิรัช หิรัญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การวางแผนการขนส่ง (Transportation Planning), แบบจำลองการจราจรและขนส่ง (Transportation Planning), วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)

Resume

Img
Img

ที่มา:วารสารสมาคมนักวิจัย

หัวเรื่อง:บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การรับรุ้ความเสียง ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยของพนักงานขับรถโดยสาร : กรณีศึกษาเฉพาะบริษัทรถโดยสารเอกชนแห่งหนึ่ง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้และพฤติกรรมการขับขี่รถยก ในอุตสาหกรรมผลิตโลหะ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgพิพัฒน์ นพทีปกังวาล

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของทัศนคติ บุคลิกภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร: กรณีศึกษาพนักงานขับรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

ผู้เขียน:Imgธีรารัตน์ ทองมาก

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกรรณิกา คำดี

กรรมการวิชารอง:Imgอัจฉรีย์ จันทลักขณา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การรับรู้ความเสี่ยงตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยของพนักงานขับรถโดยสาร: กรณีศึกษาเฉพาะบริษัทรถโดยสารเอกชนแห่งหนึ่ง

ผู้เขียน:Imgศิริมา ตัณฑลีลา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อการรับรู้ ความคาดหวังในความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgณัฏฐามณี จิรินทรกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

นาย บรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน, การจัดการระบบระบายน้ำและระบบส่งน้ำ, วิศวกรรมความมั่นคงของมนุษย์

Resume

Img

Researcher

นาง นิภาวรรณ กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน( Infrastructure Engineeting ), Human security, Engineering management and maintenance

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิธีวิจัยทางพลศึกษา , การประเมินผลทางพลศึกษา , หลักและวิธีการสอน การเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ฝึกสอน กีฬาตะกร้อ, สื่อและนวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอน, โปรแกรมประยุกต์สำหรับพัฒนาสื่อการสอนทางสุขศึกษาและพลศึกษา

Resume