Search Result of "พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน"

About 42 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านและการสำรวจพืชสมุนไพรกลุ่มสะค้านในประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชุมชนบ้านบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:Imgจิตรวนา จันทร์ขอนแก่น

ประธานกรรมการ:Imgนางจิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgพิชัย สนแจ้ง

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวมูเซอดำ บ้านห้วยปลาหลด ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ผู้เขียน:Imgชลทิชา ทิชาชาติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านไร่ป้า ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgบดินทร สอนสุภาพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจิรายุพิน จันทรประสงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Dissertation/Thesis Info
Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนของพืชอาหารป่าและพืชสมุนไพรในชุมชนบ้านใหม่พัฒนาอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgวรรณธิภา จันทร์กลม

ประธานกรรมการ:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์, ImgTeunchai Noochdumrong

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของราษฎรท้องถิ่นที่ป่าบ้านช่องแคบสามัคคี ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgจิณนา เผือกนาง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายนิวัติ เรืองพานิช, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤกษศาสตร์พื้นบ้านและความหลากหลายของพรรณพืชบริเวณป่าชุมชนบ้านซับพลู ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgถาวร บุญราศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว ขวัญกมล ทวายตาคำ

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:พืชศาสตร์

Resume

123